กรณีเป็นบริษัทจำกัด

ป.พ.พ.มาตรา 1175 กำหนดว่า “ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้ดำเนินการ ดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
หากบริษัทจำกัดใดไม่ดำเนินการดังกล่าว ตามป.พ.พ.มาตรา 1175 พ.ร.บ.กำหนดความรับผิดห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ.2499 มาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด

ต้องได้รับความยินยอมหรือตกลงจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนหรือตามที่มีขอสัญญา จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำหนดไว้แล้วนำความยินยอมหรือตกลงไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้หุ้นส่วน ผู้จัดการเป็นผู้ขอจดทะเบียน

เพื่อก่อนให้เกิดความสะดวกแก่ท่านทางสำนักงานบัญชี ครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย ขอเสนอให้บริการงานด้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้

ทางสำนักงานบัญชี ครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย ให้บริการงานด้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ
บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ
บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ดวงตรา
บริการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
บริการจดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน
บริการจดทะเบียนธุรกิจอื่น ๆ

ทุกค่าบริการจะคิดค่าเดินทางไปแล้วไม่มีคิดค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างรวมกันทางเราคิดอัตราค่าบริการเดียว