จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้นกรณีบริษัทจำกัดต้องมีการนัดประชุมโดยการลงหนังสือพิมพ์นัดเป็นเวลาล่วงหน้า 7 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และต้องยื่นเรื่องภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมกรรมการออกจากตำแหน่ง (ทุกคน) 400 บาท
ค่าธรรมเนียมกรรมเข้าใหม่คนละ 400 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ แล้วแต่ฉบับ

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนออกคนละ 300 บาท
ค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนเข้าใหม่คนละ 300 บาท
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ 400 บาท
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเพิ่มเติมข้อจำกัดหุ้นส่วนผู้จัดการ 400 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท


เอกสารที่ต้องใช้
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการเดิม
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการเข้าใหม่

บริษัท ครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย จำกัด

1512 ซอยปาริชาติ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร.0-2276-5288 มือถือ 081 694 4820 , 086-300-6892 แฟกซ์ 0-2276-5289
cresitiveregis@gmail.com