บริการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

การจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษโดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงแล้วบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3,000 บาท ( ปริมณฑล 4,000 บาท)
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร 1,500 บาท ( ปริมณฑล 2,500 บาท)

ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 400 บาท
อากรแสตมป์ 70 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ แล้วแต่ฉบับ

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 400 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท


หลักฐานที่ใช้
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ