บริการเลิกและชำระบัญชี

เมื่อบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดใดมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการ ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามก็ควรที่จะยื่นเรื่องปิดกิจการให้ถูกต้อง การเลิกนั้นก็จะต้องยื่นเรื่องปิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร การปิดบริษัทนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาเพราะขั้นตอนการทำเรื่องนั้นต้องเป็นขั้นตอน
ซึ่งขั้นตอนการทำเรื่องปิดการนั้นต้องทำตามขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้
1. ต้องนำเอกสารมาทำการบันทึกบัญชีขั้นตอนนี้ทางเราแนะนำให้เคลียร์ทรัพย์สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้เมื่อปิดงบเรียบร้อยรอส่งผู้ตรวจสอบ
2. จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์นัดประชุม การไปจดเลิกหากเป็นบริษัท
3. แจ้งยกเลิกปิดเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ที่กรมสรรพากร ( หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งภายใน 15 วัน
4. หลังจากจดทะเบียนเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วต้องลงโฆษณาและส่งจดหมายแจ้งเจ้าหนี้
5. เมื่อได้งบจากผู้ตรวจสอบและเคลียร์กับกรมสรรพากรแล้วก็ชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6. หลังจากชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแจ้งยกเลิกที่กรมสรรพากรเพื่อคืนบัตรผู้เสียภาษี

หมายเหตุ ขั้นตอนการปิดบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนั้นรายละเอียดค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งตามขั้นตอนข้างบนนั้นเป็นขั้นตอนแบบคร่าว ๆ เท่านั้น

อัตราค่าบริการ
จดทะเบียนยกเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4,000 บาท
จดทะเบียนยกเลิกที่กรมสรรพากร 4,000 บาท
จดทะเบียนชำระบัญชี 4,000 บาท

* ราคานี้ไม่รวมค่าปิดงบและค่าตรวจสอบบัญชี

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก 400 บาท
หนังสือรับรอง 120 บาท
ค่าทนาย 500 บาท
ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี 400 บาท