บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ดวงตรา

การจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทนั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ
โดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ดวงตรา
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3,000 บาท
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่สรรพากร 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงตราสำคัญ 400 บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 400 บาท
อากรแสตมป์ 70 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท
ค่าตรายางประมาณ 200 บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ แล้วแต่ฉบับ

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตราสำคัญ 400 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท
ค่าตรายางประมาณ 300 บาท (แล้วแต่ขนาด)


หลักฐานที่ต้องการ
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
ตรายางชื่อบริษัทใหม่