บริการจดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน

การจดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุน / ลดทุนนั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ
โดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน / ลดทุนบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน / ลดทุน
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3,000 บาท
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร 1,500 บาท


ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนล้านละ 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลดทุน 400 บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 400 บาท
อากรแสตมป์ 70 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ แล้วแต่ฉบับ

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนทุกหนึ่งแสนคิดเพิ่ม 100 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลดทุนคนละ 300 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
เปลี่ยนจำพวกพวกถือหุ้นส่วนคนละ 300 บาท
เปลี่ยนสิ่งนำมา ลงหุ้นคนละ 300 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท


หลักฐานที่ใช้
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นคนใหม่