บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ

การย้ายสถานประกอบการหากอยู่ในจังหวัดเดียวกันตามกฎหมายไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุมเพื่อนำมาจดทะเบียนได้ แต่หากเป็นการย้ายสถานประกอบการไปอยู่ที่จังหวัดอื่นนั้น ต้องมีการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์นัดหมายการประชุมมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วัน ( แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 )
ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3,000 บาท
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากรย้ายเข้า 1,500 บาท ย้ายออก 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง 400 บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 400 บาท
อากรแสตมป์ 70 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ แล้วแต่ฉบับ

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมที่ตั้งสำนักงาน 400 บาท
หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ค่าทนายความ 500 บาท


เอกสารที่ต้องใช้
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการที่ใหม่
สำเนาภพ.01 , สำเนา ภพ.09
บัตรเลขผู้เสียภาษีตัวจริง , ภพ. 20 ตัวจริง
สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้สถานที่
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการที่ตั้งแห่งใหม่
หนังสือกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าบ้าน
แผนที่
รูปถ่ายสถานประกอบการที่ตั้งใหม่