รับทำบัญชีรายเดือน

จัดทำและนำส่งรายเดือน

- หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
*

บริการปิดงบบัญชี

- ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
• บริการรวมด้วย

- วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
- แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร
จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร
- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
- จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
- จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)พร้อมนำส่งสรรพากร
- ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี

อัตราค่าบริการ รายเดือนเริ่มต้น เพียงเดือนละ 2,000 บาท
ไม่คิดเพิ่มค่าปิดงบสิ้นปี