บริการรับทำ วีซ่า และ workpermit

สำนักงานบัญชีครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย รับบริการจัดทำ VISA และ Workpermit ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาทำงานในเมืองไทย ซึ่ง การทำ VISA และ Workpermit มีความสัมพันธ์กันซึ่งโดยส่วนซึ่งความหมายของ วีซ่า คือหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่เป็นตราประทับหรือแผ่นพลาสติกที่ติดอยู่ใน หนังสือเดินทางก่อนที่คุณจะเดินทางไปประเทศใดก็ตามความจำเป็นที่จะต้องขอ วีซ่า เข้าประเทศนั้นจากสถานกงสุลหรือสถานทูตของประเทศนั้น ๆ เสียก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศที่ได้ทำการตกลงต่อกันว่าไม่ต้องขอวีซ่า ระหว่างกันก็ได้

( ที่มา คู่มือการขั้นตอนการขอวีซ่าของด่านตรวจคนเข้าเมือง)

ส่วน Workpermit นั้นก็คือ หนังสืออนุญาตให้อยู่ทำงานในเมืองไทย

ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

1. โดยปกติเมื่อชาวต่างชาติจะเข้ามาเมืองไทยนั้นจะอาจได้วีซ่าผ.30 วีซ่านักท่องเที่ยว TR หากจะประสงค์จะทำงานก็ต้องทำการ เปลี่ยนตราประทับตามขั้นตอนที่ 2

2. ลูกค้าต้องจัดทำวีซ่า Immigration Non-B หรือ Immigration Non-O อยู่เมืองไทยได้ 90 วัน ซึ่งการทำเรื่องตามขั้นตอนนี้ คนต่างชาติที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราประเภท Three-Year Non-Immigrant Visa รหัส "B" สามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ผู้ขอรับการตรวจลงตรามีถิ่นพำนักเท่านั้นหรือหากไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยตั้งอยู่ในประเทศที่ผู้ ขอรับการตรวจลงตรามีถิ่นพำนัก ให้ยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ดูแลประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่สามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจลงตราประเภทดังกล่าว หากเป็นการขอวีซ่า Immigration Non-B ในเมืองไทยนั้นจะต้องมีระยะเวลาเมืองไทยเป็นอย่างน้อย 15 วัน

3. เมื่อได้ วีซ่า Immigration Non-B มาแล้ว จะทำ Workpermit ต่อซึ่งส่วนใหญ่จะได้วันตามวันที่ได้ประทับตาม Immigration Non-B ( ซึ่งการยื่นเรื่องครั้งแรกเป็นการยื่นเรื่อง ตท./1 )

4. เมื่อได้ เล่ม Workpermit มาแล้วหากต้องการอยู่เมืองไทยได้นาน 1 ปี ก็ต้องทำเรื่องต่อวีซ่าที่ตม. ซึ่งจะทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเปลี่ยนตราประทับจาก 3 เดือนให้อยู่ได้นาน 1 ปี

5. เมื่อเราได้ทั้ง VISA และ Workpermit แล้วไม่ว่าจะ 3 เดือนหรือ 1 ปี หากเราบินออกนอกประเทศและยังต้องการการใช้วีซ่าตัวเดิมก่อนออกนอกประเ ทศจะต้องทำการ Re-Entry ทุกครั้งหากไม่ทำวีซ่าจะเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่น ซึ่งสามารถ Re-Entry ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือที่สนามบิน

อัตราค่าบริการจัดทำ VISA
ค่าบริการจัดทำ Immigration Non-B 8,000 บาท
( สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำวีซ่า Immigration Non-B ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย)
ค่าบริการจัดทำวีซ่า 1 ปี 7,500 บาท

ค่าธรรมเนียม VISA

Immigration Non-B
หากทำที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 2,000 บาท
ทำที่สถานทูตค่าธรรมเนียมแล้วแต่ละที่ประมาณ 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1 ปี 1,900 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนญาตทำงาน 1 ปี 3,100 บาท