บริการจัดทำ Workpermit

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้นขั้นแรกต่างชาติต้องมีวีซ่า Immigrant ก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะทำวีซ่า Immigrant Non-B หรือหากมีวีซ่า Immigrant Non-O (วีซ่าคู่สมรสคนไทย) ก็สามารถทำได้

    1. นิติบุคคลมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,000,000 บาท ต่อต่างชาติ 1 คน

    2. มีพนักงานคนไทย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน และพนักงานคนไทยต้องมีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามที่กฎหมายแรงงานไทยระบุไว้ ซึ่งประมาณขั้นต่ำเดือนละประมาณ 9,000 บาท

การขอใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติสำหรับวีซ่าแต่งงานทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทและมีพนักงานคนไทยเพียง 2 คนได้โดยมีการเอกสารหลักฐานใบทะเบียนสมรสด้วย
3. อัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญชาติ มีดังนี้
3.1  ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย สัญชาติญี่ปุ่น , อเมริกา และแคนนาดา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
3.2  สัญชาติเกาหลี , ไต้หวัน , ฮ่องกง , สิงค์โปร , มาเลเซีย เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาท / เดือน
3.3  สัญชาติอินเดีย , กลุ่มตะวันออกกลาง , จีน , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท / เดือน
3.4  สัญชาติพม่า , ลาว , เวียดนาม , กัมพูชา และทวีปอัฟริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท / เดือน
3.5   ธุรกิจหนังสือพิมพ์ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน

4.  เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม