จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เนื่องจากตามกฎหมายที่ออกมา ใหม่ปัจจุบันนั้นสามารถจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันได้โดยผู้เริ่มก่อการ จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภาย ในวันเดียว
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

จองชื่อ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นต้องมีการจองชื่อก่อนซึ่งการจองชื่อมีวิธีการจองได้สองวิธีคือ
1. เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(ซึ่งหากไปยื่นที่ กรมพัฒนาธุรกิจการสนามบินน้ำก็สามารถทราบผลได้เลย)
2. จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้นหาก ใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ จองได้ที่
http://www.dbd.go.th/regis/index.phtml

จดทะเบียนจัดตั้ง
หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนาย ทะเบียนได้เลย และอีกวิธีคือจดผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปจดที่ http://www.dbd.go.th/ แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

ขอเลขผู้เสียภาษี
หลังจากที่เราได้หนังสือรับรองมาแล้วต้องจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีกับกรม สรรพากรซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลังจากที่เราได้ เลขผู้เสียภาษีมาแล้วกับกรมสรรพากรหากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่น เหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแต่ เจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่าน เน็ต ( เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องจด หากรายได้เรายังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท )


หากท่านใดไม่มีเวลาสะดวกในการจัดทำเรื่องเองทางสำนักงานบัญชีเรามีบริการท่านตามอัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 4,500 บาท
( อัตรานี้รวมค่าจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าผ่านอินเตอร์เน็ต)

ค่าธรรมเนียม
ทุนจดทะเบียนล้านละ 5,000 บาท
หนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท
อากรแสตมป์ 210 บาท
ใบทะเบียนสำคัญ 100 บาท
หนังสือรับรอง 200 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
ทนายความ 500 บาท
ตรายาง 200-350 บาท (ตามขนาด)

หลักฐานที่ต้องใช้
สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน
สำเนาทะเบียนสถานประกอบการ
กรณีมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการมีอำนาจเซ็น
ให้คนไทยที่ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ แสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย