การส่งงบการเงิน

กฎหมายบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คือ

1.     บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยการประชุมต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

2.     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และนิติบุคคลต่างประเทศต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้าภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี


               สถานที่นำส่งงบการเงิน

              นิติบุคคลในกรุงเทพมหานคร

1.     สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า เลขที่ 44/100 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2.     ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าบริการแบบรับประกันทั้งขาไป และขากลับ รายละ 40 บาท (หากเอกสารสูญหายทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยจะชดใช้ให้รายละ 500 บาท)

             นิติบุคคลในภูมิภาค

1.     สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด ในเขตจังหวัดที่ตั้งของนิติบุคคล หรือ

2.     สำนักงานบริการข้อมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า โดยส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงกรมทะเบียนการค้า โดยแนบซองปิดดวงตราไปรษณียากร และจ่าหน้าซองกลับคืนถึงตัวผู้รับ